Школа за основно музичко образовање у Кули своју делатност обавља у матичном одељењу у Кули и у издвојеном одељењу у Руском Крстуру.

Матично одељење школе је смештено у десном крилу зграде Дома пионира у Кули, у Лењиновој улици број 17 и ради у простору који потпуно одговара прописаним нормативима за школски простор музичке школе. На првом спрату има шест кабинета индивидуалне наставе (површине 3×16 м2, 2×17 м2, и 1×24 м2,). Настава солфеђа се одвија у приземљу у две учионице површине 2×32м2,. Школа има сопствену концертну салу површине 96 м2, капацитета 120 седишта, са два стално постављена полуконцертна клавира.

Издвојено одељење школе у Руском Крстуру (од августа 2008. године) налази се под кровом основне и средње школе „Петро Кузмјак”, улица Русинска број 63, и остварује своју делатност у функционалним условима који одговарају школским нормативима. Одељење има учионицу за солфеђо са новим дигиталним клавиром Casio и стално постављеним компјутером Intel Core-2 класе, и два кабинета за индивидуалну наставу инструмента, сопствен улаз и санитарни чвор, као и компјутерски кутак са компјутером такође Intel Core-2 класе и мултифункцијским уређајем – ласерски штампач и скенер-копир у једном уређају. Укупна површина ових просторија је 66 м2.

Издвојено одељење у Црвенки смештено је у зграда ОШ»Вук Караџић» на Тргу Душка Трифуновића број 7 а изграђена је 1968. године.Овај објект, на површини од 4496 m² , користе ученици од 5. до 8. разреда где се настава одвија у једној смени и где је у наставку обезбеђено одржавање наставе ученика ИО наше ШОМО.Наша школа је за почетак рада овог новоустановљеног одељења обезбедила 1 пијанино,1 хармонику и једну интерактивну таблу.Нотну литературу и уџбенике ШОМО обезбеђује за све своје ученике тако да ово одељење има све услове за почетак свога рада.

ОШ  „ Вук Караџић “ у Црвенки уступила је на коришћење две учионице површине  по  48м2, два санитарна чвора и ходник  у делу школске  зграде на Тргу Душка Трифуновића број 7  за потребе издвојеног одељења Школе за основно музичко образовање Кула. Учионице су опремљене по Правилнику о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе (“Сл.гласник РС “ број 5 / 2019 ) .

На почетку школске 2020/2021. године Школа за основно музичко образовање у Кули броји  188 ученика, задељени у 13 индивидуалних инструменталних клас и  13 ученика припремног одељења, што укупно чини 188  ученика. Од тога, у матичном одељењу у Кули има 116+13 (припремни разред) што је укупно 129 ученика, у издвојеном одељењу у Руском Крстуру има 43 ученика а у Црвенки 16 ученика.

Инструменти са којима школа у овом тренутку располаже :

  • 1 кратки концертни клавир марке “Förster”, у концертној сали школе
  • 1 кратки концертни клавир марке “Естонија”, у концертној сали школе
  • 8 пијанина (5 Petrof, 1 Förster, 1 Rösler,1 Cherni)
  • 6 електричних (дигиталних) клавира – 3 “Yamaha” ,2 “Casio” и “Shtrauss Rotman Sonata “
  • 29 виолина величина 1/4 до 4/4
  • 14 кларинета
  • 24 тамбуре
  • 2 трубе
  • 41 хармоника

Део ових инструмената, који се не користи у непосредној настави (виолине, кларинети, тамбуре и хармонике), даје се на коришћење ученицима без накнаде. Ову услугу користи око половина  свих ученика. Школа располаже комплетним фондом основних уџбеника које бесплатно даје на коришћење свим својим ученицима.

Опремљеност информационо-комуникационом опремом: школа има 16 рачунара, два лаптопа, пет штампача и  један  скенер ; интернет Телеком-АДСЛ прикључак, је бежично, повезан са свим рачунарима у матичном одељењу школе.

Школа поседује и три интерактивне табле захваљујући  додељеним средствима   Покрајинског секретаријата за образовање, прописе,  управу и насионалне мањине, националне заједнице. Табле се налазе у учионицама солфеђа у објектима матичне школе у  Кули  и  издвојеним одељењима у Руском Крстуру и Црвенки.