Škola danas

Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli svoju delatnost obavlja u matičnom odeljenju u Kuli i u izdvojenom odeljenju u Ruskom Krsturu.

Matično odeljenje škole je smešteno u desnom krilu zgrade Doma pionira u Kuli, u Lenjinovoj ulici broj 17 i radi u prostoru koji potpuno odgovara propisanim normativima za školski prostor muzičke škole. Na prvom spratu ima šest kabineta individualne nastave (površine 3×16 m2, 2×17 m2, i 1×24 m2,). Nastava solfeđa se odvija u prizemlju u dve učionice površine 2×32m2,. Škola ima sopstvenu koncertnu salu površine 96 m2, kapaciteta 120 sedišta, sa dva stalno postavljena polukoncertna klavira.

Izdvojeno odeljenje škole u Ruskom Krsturu (od avgusta 2008. godine) nalazi se pod krovom osnovne i srednje škole „Petro Kuzmjak”, ulica Rusinska broj 63, i ostvaruje svoju delatnost u funkcionalnim uslovima koji odgovaraju školskim normativima. Odeljenje ima učionicu za solfeđo sa novim digitalnim klavirom Casio i stalno postavljenim kompjuterom Intel Core-2 klase, i dva kabineta za individualnu nastavu instrumenta, sopstven ulaz i sanitarni čvor, kao i kompjuterski kutak sa kompjuterom takođe Intel Core-2 klase i multifunkcijskim uređajem – laserski štampač i skener-kopir u jednom uređaju. Ukupna površina ovih prostorija je 66 m2.

Na početku školske 2018/2019. godine Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli ima 166 učenika, zadeljeni u 13 individualnih instrumentalnih klas i  24 učenika pripremnog odeljenja, što ukupno čini 190  učenika. Od toga, u matičnom odeljenju u Kuli ima 128 + 15 (u pripremnom razredu) što je ukupno 143 učenika, a u izdvojenom odeljenju u Ruskom Krsturu ima 38 + 9 (u pripremnom razredu) što je ukupno 47 učenik.

Instrumenti sa kojima škola u ovom trenutku raspolaže :

  • 1 kratki koncertni klavir marke “Förster”, u koncertnoj sali škole
  • 1 kratki koncertni klavir marke “Estonija”, u koncertnoj sali škole
  • 7 pijanina (5 Petrof, 1 Förster, 1 Rösler)
  • 5 električnih (digitalnih) klavira – 3 “Yamaha” i 2 “Casio”
  • 29 violina veličina 1/4 do 4/4
  • 14 klarineta
  • 24 tambure
  • 2 trube
  • 40 harmonika

Deo ovih instrumenata, koji se ne koristi u neposrednoj nastavi (violine, klarineti, tambure i harmonike), daje se na korišćenje učenicima bez naknade. Ovu uslugu koristi oko polovina  svih učenika. Škola raspolaže kompletnim fondom osnovnih udžbenika koje besplatno daje na korišćenje svim svojim učenicima.

Opremljenost informaciono-komunikacionom opremom: škola ima 16 računara, dva laptopa, pet štampača i  jedan  skener ; internet Telekom-ADSL priključak, je bežično, povezan sa svim računarima u matičnom odeljenju škole.

Škola poseduje i tri interaktivne table zahvaljujući  dodeljenim sredstvima   Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise,  upravu i nasionalne manjine, nacionalne zajednice. Table se nalaze u učionicama solfeđa u objektima matične škole u  Kuli  i  izdvojenog odeljenju u Ruskom Krsturu.