Ostala akta škole

Školski kalendar za školsku 2018/2019. godinu
Školski kalendar za školsku 2018/2019. godinu tabelarni pregled
Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu
Školski program za školsku 2018/2019. godinu
Izveštaj o ostvarenosti četvrte godine Školskog razvojnog plana u 2017/2018. godini
Izveštaj o sprovedenom samovrednovanju za školsku 2017/2018. godinu
Izveštaj direktora škole o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2017-2018. godinu
Aneks razvojnog plana škole
Školski program za školsku 2017/2018. godinu
Školski kalendar – tabelarni pregled obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2017/2018. godinu
Školski kalendar za školsku 2017/2018. godinu
Godišnji plan rada za školsku 2017/2018. godinu
Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2016/2017.
Izveštaj o ostvarenosti treće godine školskog razvojnog plana u 2016/2017. školskoj godini
Izveštaj o sprovedenom samovrednovanju za školsku 2016/2017. godinu
Školski program za školsku 2016/2017. godinu
Godišnjni plan rada za školsku 2016/2017. godinu
Izveštaj direktora škole o realizaciji godišnjeg plana rada Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli za školsku 2015/2016. godinu
Izveštaj o ostvarenosti druge godine školskog razvojnog plana u 2015/2016. školskoj godini
Godišnji plan rada za 2015/2016. godinu
Školski program za školsku 2015/2016. godinu
Godišnji izveštaj o realizaciji plana rada SOMO u Kuli za školsku 2014/2015. godinu
Razvojni plan škole za period 2014/2015. – 2018/2019. školske godine
Izveštaj direktora škole o realizaciji godišnjeg plana rada Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli za školsku_2013_2014_godinu