Правна акта школе

Правилник о пхваљивању и награђивању ученика Школе за основно музичко образовање Кула
Кодекс облачења ученика, запослених и родитеља
Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у ШОМО Кула
Правилник о посупку унутрашњег узбуњивања код школе за Основно музичко образовање Кула
Статут Школе за основно музичко образовањ
е
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа
Правилник о унутрашњој организацији рада школе
Правилник о раду
Правила понашања у школи
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика
Пословник о раду савета родитеља
Пословник о раду школског одбора
Пословник о раду наставничког већа
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Школи за основно музичко образовање Кула