Невена Шкрбић – координатор
Владимир Међеши
Марта Гога
Љиљана Барна Никитовић
Ладислав Тамаши
Валентина Сукола
Огњен Петровић

Годишњи план рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва за школску 2022/2023. годину