Школа за основно музичко образовање Кула

Лењинова 17
25230 Кула

Тел: +381 (0)25 722 327

Е-маил: [email protected]

ПИБ: 100262846
Матични број: 08005222
Шифра делатности: 8520
Текући рачун школе: 840-539660-78 код Управе за Трезор
Текући рачун донација: 840-4807760-69 код Управе за Трезор