Актив за развој школског програма

Ладислав Тамаши – председник
Ивана Грујичић
Бојана Футо
Сања Даксер
Хелена Харвиљчак

Годишњи план рада Стручног актива за развојно планирање школа за школску 2017/2018. годину