Стручни актив за школско развојно планирање

Тамара Лукач – председник – представник из реда наставника
Владимир Међеши- представник из реда наставника
Татјана Кнежевић- представник из реда наставника
Епер Ева- представник из реда наставника
Семан Терезија – представник савета родитеља
Драгана Дурковић – представник савета родитеља
Ивана Вуковић – представник локалне самоуправе
Сања Богдаовић- представник локалне самоуправе

План рада Стручног актива за развој школског програма у школској 2018/2019. години