Stručni aktiv za školsko razvojno planiranje

Tamara Lukač – predsednik – predstavnik iz reda nastavnika
Vladimir Međeši- predstavnik iz reda nastavnika
Tatjana Knežević- predstavnik iz reda nastavnika
Eper Eva- predstavnik iz reda nastavnika
Seman Terezija – predstavnik saveta roditelja
Dragana Durković – predstavnik saveta roditelja
Ivana Vuković – predstavnik lokalne samouprave
Sanja Bogdaović- predstavnik lokalne samouprave

Plan rada Stručnog aktiva za razvoj školskog programa u školskoj 2018/2019. godini