Стручни актив за школско развојно планирање

Љиљана Б.Никитовић – председник – представник из реда наставника
Хелена Харвиљчак- представник из реда наставника
Бојана Футо – представник из реда наставника
Владимир Међеши- представник из реда наставника
Бранка Леђенац – представник савета родитеља
Светлана Бељански Кондић –  представник родитеља
Ивана Вуковић – представник Локалне самоуправе
Сања Богдаовић – представник Локалне самоуправе

Годишњи план рада Стручног актива за развојно планирање школе за школску 2021/2022. годину
Акциони план реалиације треће године развојног плана
Извешај о остварености друге године Школског развојног плана школске 2020/2021. године
Евалуација реализације акционог плана развојног плана за период IX 2019. – II 2020.