Стручно веће наставника солфеђа

Ева Епер – председник
Татјана Кнежевић
Ладислав Тамаши
Милица Алексић

Годишњи програм рада стручног већа наставника солфеђа за школску 2021/2022. годину