Стручно веће наставника солфеђа

Ева Епер – председник
Татјана Кнежевић
Ладислав Тамаши

Годишњи програм рада стручног већа наставника солфеђа за школску 2020/2021. годину