Стручно веће солфеђа

Епер Ева – председник
Кнежевић Татјана
Тамаши Ладислав

 

Годишњи програм рада стручног већа наставника солфеђа за школску 2017/2018. годину