Organ upravljanja

Školski odbor ŠOMO Kula

Međeši Vladimir, predsednik
Harviljčak Helena
Eper Eva
Međeši Vladimir
Seman Terezija
Delić Biljana
Kolarić Vesna zamenik
Bogdanović Sanja
Vuković Ivana

Godišnji plan i program rada Školskog odbora za školsku 2018/2019. godinu