Орган управљања

Школски одбор ШОМО Кула

Међеши Владимир, председник
Харвиљчак Хелена
Епер Ева
Међеши Владимир
Дурковић Драгана
Делић Биљана
Коларић Весна заменик
Богдановић Сања
Вуковић Ивана

Годишњи план и програм рада Школског одбора за школску 2017/2018. годину