Учешће наставника ШОМО Кула на Свечаној седници СО Кула 16.11.2017. год.