Промоција ШОМО Кула у ОШ ”Петефи бригада” Кула 29.04.2021. год.