Прва награда за Теодора Харвиљчака

10. Међународно такмичење „Фантаст“ 
18. мај 2023.
XIV Међународно пијанистичко такмичење „Славенски“ 
21. мај 2023.