Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara – interaltivnih tabli sa projektorom